Arvoden väckte debatt vid välfärdsområdesfullmäktiges 2. sammanträde

Meddelande

Välfärdsområdesfullmäktige för Vandas och Kervos välfärdsområde hade sitt andra sammanträde tisdagen 29.3. Stämningen i fullmäktigesalen i Vanda stadshus var tidvis spänd när meningsskiljaktigheter uppstod särskilt vad gäller arvoden som betalas ut till de som utför förtroendeuppdrag.

Välfärdsområdets fullmäktige 29.3.2022

Välfärdsområdets fullmäktige 29.3.2022

Med paragrafer 22–27 valde områdesfullmäktige ledamöter och presidium i följande sektioner: sektionen för individärenden, intressebevakningssektionen, sektionen för tjänster för barn, unga och familjer, sektionen för vuxensocialarbete och personer med funktionsnedsättning, sektionen för hälsovårdstjänster samt sektionen för äldreservice. Sektionernas sammanställning finns på publikationssidan https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI.  

En särskild livlig debatt väcktes av ärendepunkten som gäller arvodes- och resestadgan för välfärdsområdet, § 29 i föredragningslistan. Ledamöter hade olika åsikter om vad som utgör en rimlig ersättning för skötseln av förtroendeuppdrag.  

Områdesfullmäktiges grundförslag var att godkänna arvodes- och resestadgan för Vandas och Kervos välfärdsområde. Vänsterpartiets Jussi Saramo med stöd av Pia Lohikoski motsatte sig områdesstyrelsens grundförslag med ett förslag enligt vilket årsarvoden inte skulle betalas ut alls.  

Samlingspartiets Lauri Kaira gjorde ett ändringsförslag i grundförslaget, enligt vilket årsarvoden minskas med 10 % för följande: ledamöter, ordförande och vice ordförande i områdesstyrelsen samt ordförande och vice ordförande i områdesfullmäktige. Dessutom tillämpas på förtroendevaldas mötes- och årsarvoden i slutet av fullmäktigeperioden en årlig indexreglering på 5 % som träder i kraft i början av nästa fullmäktigeperiod. 

Samlingspartiets ändringsförslag vann över Vänsterpartiets förslag med rösterna 72–9 och godkändes slutligen enhälligt.  

Med paragrafer 30–36 beslutade områdesfullmäktige att godkänna de avtal, den egendom och de ansvar som angetts av och överförs från Vanda stad, Kervo stad, Mellersta Nylands räddningsverk, Eteva samkommun samt Kårkulla samkommun till Vandas och Kervos välfärdsområde 1.1.2023.   

Besluten och bilagor finns tillgängliga att läsa på publikationssidan https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI från och med tisdagen 15.3.2022. Föredragningslistan finns framlagt på sidan redan nu.  

More information

Mikko Hokkanen

Vandas och Kervos välfärdsområde
förvaltningsberedningsdirektör
mikko.hokkanen@vantaa.fi

Keywords

Välfärdsområde