Sosiaalisen kuntoutuksen uusia malleja luomassa

Blogi Kädet sotessa

Vantaalla kehitettävä tavoitevalmennusryhmä Noste tarjoaa asiakkaille tukea arkeen sekä keinoja omien tavoitteiden saavuttamiseen. Verkostojen kanssa aktiivisesti toimiva valmennusryhmä on samalla malli tulevaisuuden sosiaalisen kuntoutuksen järjestämiselle.

Henkilö tervehtii toista

Tavoitevalmennusohjelma Noste tarjoaa asiakkaalleen yksilöohjausta sekä ryhmätoimintoja

Sisältö

Tavoitevalmennusryhmä Noste on kesäkuussa 2021 käynnistynyt sosiaalisen kuntoutuksen kehittämisprojekti, jonka tavoitteena on kehittää vaikuttava sosiaalisen kuntoutuksen moniammatillinen toimintamalli Vantaalle. Kehittämistyön taustalla on Vantaan tunnistettu tarve kaupungin omana toimintana toteutettavalle sosiaaliselle kuntoutukselle.

Verkostona asiakkaan tukena

Tavoitevalmennusryhmä Nosteen tavoitteena on tukea asiakkaan toimintakykyä tämän omiin lähtökohtiin ja tavoitteisiin nojaten. Asiakas nähdään mallissa toimijana, joka on aktiivisesti mukana valmennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa, ei vain palvelun vastaanottajana. ”Tavoitteet tulevat asiakkaalta itseltään ja tuemme niiden selkeyttämisessä tarvittaessa.” toteaa Nosteen toimintaterapeutti Esa Palmroos.

Asiakkaat ohjautuvat tavoitevalmennusryhmä Nosteeseen sosiaalityön omatyöntekijän kautta ja erityisesti nuorten sosiaalityön kanssa yhteistyö on lähtenyt sujuvasti liikkeelle. ”Yhteistyö on ollut hyvää ja nuorten sosiaalityön työntekijät ovat olleet kiinnostuneita myös kehittämään toimintaa yhdessä.” toteaa Nosteen sosiaaliohjaaja Kaisa Tölli. Valmennuksen aikana myös asiakkaan oman työntekijän tulisi olla tavoitettavissa, jotta esimerkiksi asiakkaan taloudelliset haasteet saadaan selvitettyä. Valmennuksen aikaisen yhteistyön tärkeyttä korostaa myös Palmroos.

Palveluun ohjautuvilla asiakkailla saattaa olla toimintakyvyn haasteita, kuten mielenterveyden haasteita tai yksinäisyyttä, ja kokemuksia palveluista tippumisesta sekä palveluverkoston hajanaisuudesta. Nosteen palvelu alkaa yhteisellä aloitustapaamisella, jossa luodaan yhteinen suunnitelma ja tavoitteet asiakkaan, asiakkaan oman työntekijän, Nosteen työntekijän sekä muun verkoston kanssa. Suunnitelmaa ja tavoitteita tarkennetaan valmennuksen edistyessä. ”Usein kun tutustutaan, asiakkaan tavoitteet ja se, mitä hän haluaa, tulevat esille.” toteaa Tölli.

Kokonaisuudessaan Nosteessa luodaan yhdessä asiakkaan kanssa noin yhdeksän kuukauden kestoinen sosiaalisen kuntoutuksen valmennusjakso, mutta työskentelyssä ja sen kestossa otetaan aina huomioon asiakkaan yksilöllinen tilanne ja tavoitteet. Asiakkaan tilanne otetaan myös huomioon mm. tapaamispaikkojen ja -aikojen valinnassa.

Valmennus Nosteessa alkaa 2-8 viikon mittaisella yksilötapaamisjaksolla. Jaksolla tutustutaan puolin ja toisin, määritellään tuen tarvetta tarkemmin ja hoidetaan asiakkaan elämän perusasioita, kuten terveydenhuollon kontakteja, kuntoon. Yksilötapaamisjakson aikana asiakas saa myös omatoimisia kuntoutumistaan tukevia välitehtäviä. Yksilötapaamiset asiakkaan kanssa jatkuvat koko valmennuksen ajan.

Alkuvaiheen tutustumisjakson jälkeen asiakkaan kuntoutumisen tueksi tuodaan myös erilaiset ryhmätoiminnot yksilötyöskentelyn rinnalle. Ryhmätoimintajakso kestää 6-20 viikkoa ja sen aikana asiakas jatkaa edelleen yksilötapaamisjakson tavoitteiden toteuttamista, mutta osallistuu myös erilaisiin toimintakykyään tukeviin ryhmiin, kuten harrastuksiin ja erilaisiin luentoihin. Asiakasta rohkaistaan myös osallistumaan Nosteen ulkopuolisiin toimintoihin. Tässä vaiheessa asiakkaan palveluverkosto on tullut hänelle tutuksi ja hänellä on toimivat verkostot tukenaan.

Ryhmätoimintajakson tapaamiset harvenevat valmennuksen loppua kohti ja viimeisen 4-8 viikkoa asiakas osallistuu erilaisiin sparrausryhmiin ja harrastuksiin sekä työstää omaan tilanteeseensa sopivia jatkopolkuja yhdessä muun verkoston kanssa. Valmennuksen lopussa huomioidaan erityisesti jatkopolkujen varmistaminen, ”Katsomme, mitä palveluita asiakas tarvitsee jatkossa ja varmistamme, että asiakas on saatettu niihin.” kuvaa Tölli.

Eri ryhmätoimintojen organisoimiseksi Nosteessa tehdään laajasti yhteistyötä kaupungin eri toimijoiden kanssa, minkä lisäksi myös järjestöyhteistyötä kehitetään jatkuvasti.

Tavoitteena selkeä jatkopolku

Tavoitevalmennusryhmä Nosteessa keskitytään asiakkaan arjen toiminnan sekä osallisuuden tukemiseen ja tämän verkostojen tunnistamiseen ja laajentamiseen. Valmennuksessa muun muassa tuetaan asiakkaan arjen taitoja, huolehditaan oikeiden palveluiden piiriin pääsemisestä ja luodaan sosiaalisia kontakteja esimerkiksi harrastusten ja ryhmätoiminnan kautta. Asiakasta rohkaistaan harrastamaan, työskentelemään omien tavoitteidensa eteen ja näkemään toivoa ja mahdollisuuksia. Valmennuksen lopussa asiakkaalla on selkeä ja tavoitteellinen jatkopolku tiedossa sekä tunne siitä, että tavoitteet voi saavuttaa. Asiakasta tukevat tämän tavoitteiden saavuttamisessa Nosteen tiimi: vastaava ohjaaja, sairaanhoitaja, kaksi sosiaaliohjaajaa, kaksi lähihoitajaa sekä toimintaterapeutti. Lisäksi asiakkaan muut verkostot pidetään aktiivisesti mukana toiminnassa.

Valmennuksen jälkeen osa Nosteen asiakkaista on käynyt vertaisohjaajakoulutuksen ja osallistunut ryhmien ohjaamiseen. Myös vertaistoiminnan mahdollisuuksia on tarkoitus laajentaa jatkossa.

Taustalla kaupunkistrategia ja kehittämistarpeet

Tavoitevalmennusryhmä Nosteen toiminnan taustalla ovat Vantaan kaupungin strategia ja sen painopistealueista muiden muassa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, osallisuus, vastuullisuus sekä edelläkävijyys palveluiden kehittämisessä. Alueella on myös tunnistettu monialaista palvelutarvetta: kasvava pitkäaikaisyöttömyys, päihde- ja mielenterveysongelmat, köyhyys, huono-osaisuus, koulutuksesta ja työelämästä syrjäytyminen ovat tuottaneet ongelmia, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan tehostettua yksilöllistä tukea ja ohjausta sekä osallisuutta edistävää tavoitteellista toimintaa. Näihin haasteisiin tavoitevalmennusryhmä Noste osaltaan vastaa.

Nosteen toiminnassa erittäin merkittäväksi on koettu sen tarjoama moniammatillinen tuki. Nosteen työntekijöiden sekä verkoston eri osaamisalueet täydentävät toisiaan ja mahdollistavat asiakkaan kokonaisvaltaisen tukemisen hänen kuntoutumisen polullaan. ”Meillä on osaamista sekä terveydenhuollosta että sosiaalipuolelta.” kertoo Palmroos.

Lisäksi sosiaalisen kuntoutuksen järjestämisen kaupungin omana, järjestelmällisenä toimintana lasketaan tuovan myös kustannussäästöjä.

Sekä Palmroos että Tölli kokevat asiakastyön erityisen mielekkäänä osana Nosteessa työskentelyä. ”Tilanteet ovat menneet oikeasti eteenpäin ja hyvää palautetta tulee, se on todella antoisaa.” toteaa Tölli.

”En ole aiemmin kohdannut sosiaali- ja terveyspalveluissa toimintaa, jossa huomioidaan tällä tavalla asiakkaan positiiviset puolet, toimintakyky, mihin pystyy sairauksista ja ongelmista huolimatta. Olen niin kiitollinen, että tällainen ihminen lähetetty minun elämääni.” -Nosteen asiakas

Tavoitevalmennusohjelma Noste kuuluu osana sosiaalihuollon kehittämishankkeeseen, joka liittää sen Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeen kehittämistyöhön.

Voit seurata Tavoitevalmennusryhmä Nostetta Instagramissa.

Tekstiä varten on haastateltu Tavoitevalmennusryhmä Nosteen Niina Nääppää, Esa Palmroosia ja Kaisa Tölliä.

Matti Keponen, viestinnän suunnittelija, Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hanke

Avainsanat

HyvinvointialueSOTE-uudistusTyöllisyysSosiaalityö

Liittyvät sisällöt

Kaikki kategoriassa Kädet sotessa