Hyvinvointialueelta toivotaan saavutettavia ja oikea-aikaisia palveluja

Uutinen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella toteutettiin kevään 2022 aikana kysely hyvinvointialueeseen kohdistuvista odotuksista ja toiveista sen asukkaille ja alueen järjestöille.

Kaksi nuorta henkilöä käyttää kannettavaa tietokonetta

Nuoret toivovat Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta selkeää ohjausta ja neuvontaa sekä asiakkaan elämäntilanteen huomioimista kokonaisuutena

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asukas- ja järjestökysely toteutettiin huhtikuussa 2022 ja siihen vastasi yhteensä 1001 alueen asukasta sekä alueella toimivien järjestöjen edustajaa. Kyselyssä tiedusteltiin sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen palvelujen onnistumisen kannalta tärkeimpiä seikkoja sekä vastaajien odotuksia tulevaisuuden palveluille Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella. 

Lähipalvelut ja nopea palveluihin pääsy asukkaiden ja järjestöjen toiveina 

Asukas- ja järjestökyselyssä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palveluilta toivottiin: 

  • Saatavuutta ja nopeaa palveluihin pääsyä 

  • Saavutettavuutta ja toimivia lähipalveluja 

  • Palvelujen laadun ylläpitoa ja kehittämistä 

  • Vaikuttavuutta ja ennaltaehkäisyä 

  • Yhteistyötä ja osallisuutta 

Erityisesti vastauksissa korostuivat nopea pääsy palveluihin sekä toimivat yhteydenottokanavat, joita pidettiin tärkeimpinä seikkoina vastaajien kaikissa ikäryhmissä. Nuorimpien vastaajien kohdalla korostuivat erityisesti ohjauksen ja neuvonnan selkeys sekä asiakkaan elämäntilanteen huomioiminen kokonaisuutena. Nuoret ja työikäiset korostivat myös sähköisen asioinnin ja etäpalvelujen tärkeyttä, kun taas iäkkäämmille vastaajille mahdollisuus valita palveluntuottajansa oli muita ikäryhmiä tärkeämpää. Vantaalla ja Keravalla asuvien vastaajien välillä tärkeimpinä pidetyt asiat palveluissa eivät juurikaan eronneet toisistaan, mutta Keravalla palvelujen sijaitseminen lähellä omaa asuinpaikkaa korostui.  

Myös alueen järjestöjen keskuudessa nopeaa palveluihin pääsyä, sekä toimivia yhteydenottokanavia pidettiin tärkeimpinä asioina toimivissa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluissa. Järjestövastauksissa asiakkaan elämäntilanteen huomioiminen kokonaisuutena korostui asukasvastauksia enemmän. 

Uudistuksen tuomat mahdollisuudet innostavat, kehitystyössä halutaan olla mukana 

Kysyttäessä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen herättämistä ajatuksista mahdollisuudet yhteistyölle sekä uudistuksen potentiaali innostivat vastaajia. Asukaslähtöiseen kehittämistyöhön luotettiin, ja uudistuksessa nähtiin mahdollisuuksia palvelujen parantamiseen ja epäkohtien korjaamiseen. Huolenaiheiksi taas koettiin palvelujen keskittäminen ja liika tehostaminen. Myös hallintorakenteiden sekavuus hämmensi vastaajia. 

Hyvinvointialueen palvelujen kehittämiseen haluttiin osallistua aktiivisesti sekä asukkaiden että järjestöjen keskuudessa. Alueen asukkaat toivoivat eniten pääsevänsä osallistumaan antamalla asiakaspalautetta palveluista sekä vastaamalla erilaisiin kyselyihin. Järjestövastaajien keskuudessa taas palvelujen kehittäminen yhdessä hyvinvointialueen kanssa sekä erilaisiin vaikuttamistoimielimiin osallistuminen keräsi kiinnostusta. 

Voit ladata Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asukas- ja järjestökyselyn raportin täältä. 

Avainsanat

HyvinvointialueSOTE-uudistusPalvelut